Kurs jest przeznaczony dla kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kategorii C, C+E  i nie posiadają odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C, C+E przed ukończeniem 21 roku życia i D, D+E przed ukończeniem 24 roku życia.

W szkoleniu kwalifikacji wstępnej mogą uczestniczyć osoby, które:

  • przebywają co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe)
  • przez co najmniej 6 miesięcy studiują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  • posiadają prawo jazdy dowolnej kategorii

Zakresu kursu na kwalifikację wstępną obejmuje 280 godzin:

  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 16 godzin - zajęcia praktyczne w ruchu drogowym
  • 4 godziny- zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych


Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

  • racjonalne kierowanie pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
  • umiejętność stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym
  • zagrożenia płynące z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska


Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę

Po zdanym egzaminie na kwalifikacje wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego na miejsce zamieszkania, celem uzyskania odpowiedniego wpisu w prawie jazdy, co potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Specjalnie dla osób zapracowanych oferujemy kurs przy użyciu specjalistycznego oprogramowania w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w naszym ośrodku szkolenia.