Centrum Kształcenia w Ciechanowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczęło realizację projektu "Akademia Przedszkolaka - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w miejsko wiejskiej gminie Ciechanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miejsko-wiejskiej gminy dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat w okresie 01.07.2016-30.06.2017, dzięki utworzeniu nowego przedszkola.

Efektami projektu będzie to, że:

  • u 25 dzieci w wieku 3-5 lat, nastąpi wzrost poziomu rozwoju dzięki uczestnictwu w projekcie i realizacji zajęć programowych
  • 25 dzieci w wieku 3-5, będzie objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.


Grupę docelową stanowić będzie 25 dzieci, w tym 13 dzieci z terenu wiejskiej gminy Ciechanów, które do tej pory nie uczestniczyły w edukacji przedszkolnej, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt przewiduje realizację podstawy programowej oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci:

  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia rytmiczno- umuzykalniające
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne (prowadzone przez psychologa)


W trakcie trwania projektu dzieci będą miał zapewnione 3 posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" będzie otwarte w godzinach 06.30-18.30

Całkowita wartość projektu: 417 456,25 zł

Wysokość dofinansowania UE: 333 965,00 zł