Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie organizował projekt "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany był do osób:

  • zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego
  • zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne
  • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)


Celem projektu było udzielenie pomocy jego uczestnikom i uczestniczkom w pokonaniu barier związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Udział w projekcie pozwolił im na zdobycie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych.

Uczestnikom projektu oferowaliśmy:

  • indywidualne doradztwo psychologiczne- 2 godziny
  • zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego, nabywania kluczowych kompetencji społecznych, równości szans kobiet i mężczyzn
  • 3 miesięczne staże u pracodawców dla 25% uczestników


Osoby biorące udział w szkoleniach miały zapewnione: materiały dydaktyczne, catering, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie organizował 160 godzinny kurs "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B".