Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie realizował w okresie od 01 listopada 2012 do 31 października 2014 projekt "Wykorzystaj swoją szansę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałąnie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego, pozostających bez zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz szkoleniach aktywizująco doradczych, które pozwoliły im przezwyciężyć bariery występujące w relacjach z innymi ludźmi oraz motywowały do samodzielnego działania.

Każda osoba biorąca udział w projekcie skorzystała z czterogodzinnych indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, których wynikiem było opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz stworzenie kompletu dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy uczestniczyli również w spotkaniu z ekspertem ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, mającym na celu upowszechnienie wiedzy nt. działań służących aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. W czasie spotkania omówione były także zagadnienia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Najbardziej aktywnym uczestnikom i uczestniczkom oferowaliśmy płatne, trzymiesięczne staże zawodowe, które pozwoliły im za zdobycie nowych doświadczeń oraz rozwinięcie umiejętności zdobytych na szkoleniach.

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie organizował następujące kursy

  • Kurs komputerowy z elementami grafiki - 160 godzin
  • Nowoczesny sprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych - 155 godzin
  • Komputerowe wspomaganie firmy z elementami administracyjno- biurowymi - 150 godzin.