Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie realizował projekt "Czas na kompetencje komputerowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Uczestnikami projektu byli osoby dorosłe zatrudnione lub nieaktywne zawodowe zamieszkujące województwo mazowieckie.

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie organizował w okresie od marca do czerwca 2014 bezpłatne kursy ECDL

  • ECDL Start - 4 moduły - 83 godziny
  • ECDL Core - 7 modułów - 150 godzin.


Uczestnikom szkoleń zapewniliśmy:

  • ubezpiecznie, catering
  • egzaminy zewnętrzne z kartą plastikową przeprowadzane przez certyfikowanego egzaminatora PTI