ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie realizował od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2104 we współpracy z Partnerem (Hotele DeSilva Sp. z o.o.) projekt "Pracownik z inicjatywą", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Projekt był skierowany do niezatrudnionych osób niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie) zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, w wieku aktywności zawodowej (15-64), o niskim poziomie wykształcenia i kompetencji społecznych oraz niewielkim doświadczeniu zawodowym.

Uczestnikom projektu oferowaliśmy:

  • szkolenia aktywizująco doradcze tj. warsztaty rozwoju osobistego, szkolenie job coaching, czterogodzinne indywidualne konsultacje
  • szkolenie zawodowe "Kurs komputerowy z obsługą administracyjno - biurową" - 150 godzin
  • 3 miesięczne staże/praktyki u pracodawców
  • zatrudnienie dla 20% uczestników/uczestniczek.


Osoby biorące udział w szkoleniach miały zapewnione materiały szkoleniowo dydaktyczne, catering (w tym ciepły posiłek) oraz zwrot kosztów dojazdu.

Osoby podczas stażu/praktyk miały zapewnione: badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, stypendium.