Zakład Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie realizował w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 projekt "Inwestycja w przyszłość". Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

Projekt był skierowany do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu, które zamieszkiwały na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach projektu oferowaliśmy:

  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • bezzwrotne dotacje finansowe i doradztwo biznesowe dla osób, które chciały rozpocząć działalność gospodarczą
  • organizację staży
  • pośrednictwo pracy oparte o analizę potrzeb rynku pracy